GDPR – Zásady zpracování osobních údajů | ellipse aero

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 („GDPR“) je společnost ellipse aero s.r.o. (dále společně jen „ellipse aero“ nebo „my“). Společnost ellipse aero chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Společnost ellipse aero je ve smyslu čl. 26 GDPR, společným správcem Vašich osobních údajů, tj. společně stanovují účely a prostředky zpracování a shromažďují, uchovávají a využívají (i jinak zpracovávají) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Osobní údaje zpracováváme především pokud

 • Jste našimi klienty,

 • Máte zájem o námi nabízené produkty nebo služby,

 • Přihlásili jste se k odběru našeho newsletteru,

 • Aktivně s námi komunikujete,

 • Máte zájem být součástí našeho týmu,

 • Navštívíte naše webové stránky.

Účely a právní základ zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme především pokud:

 • Plníme smlouvu nebo o uzavření smlouvy jednáme.
  Účel zpracování: poskytování služeb na základě uzavřené smlouvy, příprava nabídky produktů a služeb, příprava opatření před uzavřením smlouvy na základě Vašeho požadavku (například zajištění kalkulace, prohlídky strojů, konfigurace, apod.).
  Právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1. b) GDPR, zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

 • Plníme právní povinnost.
  Účel zpracování: plnění právních povinností, a to především ve smyslu účetní a daňové legislativy. ,
  Právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1. c) GDPR, zpracování je nezbytné pro plnění našich právních povinností.

 • Naplňujeme naše oprávněné zájmy.
  Účel zpracování: ochrana našich práv a právem chráněných zájmů, např. ochrana našich webových stránek a sítě před zneužitím, realizace přímého marketingu, tj. nabízení obdobných produktů a služeb našim klientům.
  Právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1. f) GDPR, zpracování je realizováno na základě našeho oprávněného zájmu a je možné pouze tehdy, pokud před našimi oprávněnými zájmy nemají přednost Vaše základní práva a svobody.

 • Vyřizujeme Vaše požadavky a dotazy.
  Účel zpracování: např. vyřízení Vaší žádosti o konfiguraci, atd… doplňující informace, případně jiné požadavky a dotazy přijaté prostřednictvím e-mailu, webového formuláře, telefonicky, apod.
  Právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1. b) GDPR, přijetí opatření před uzavřením smlouvy na Vaši žádost nebo čl. 6 odst. 1. f) GDPR, zpracování je realizováno na základě našeho oprávněného zájmu zajistit odpověď na Váš dotaz nebo zajistit vypořádání Vašeho požadavku.

Údaje subjektů údajů

Účely zpracování

Jméno a příjmení

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana našeho oprávněného zájmu, Vyřizování Vašich požadavků, Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy

Kontaktní adresa

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana našeho oprávněného zájmu

E-mail

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana našeho oprávněného zájmu správce, Vyřizování Vašich požadavků, Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy

Telefonní číslo

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana našeho oprávněného zájmu, Vypořádání Vašich požadavků

Oslovení

Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy (žena/muž)

Číslo účtu

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana našeho oprávněného zájmu

IČO

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana našeho oprávněného zájmu

Informace o obchodním vztahu

Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, Ochrana našeho oprávněného zájmu

Informace uvedené v životopise

Opatření před uzavřením smlouvy (v případě uchazečů o spolupráci)

Obsah naší komunikace

Vypořádání Vašich požadavků, Ochrana našeho oprávněného zájmu

 

Zasíláme Vám obchodní sdělení a přizpůsobujeme Vám zobrazovanou reklamu.
Účel zpracování: cílení reklamy a pokročilý marketing (např. zasílání obchodních sdělení připravených přímo pro Vás na základě vyhodnocení Vašich preferencí).
Právní základ zpracování: čl. 6 odst. 1. a) GDPR, udělil(a) jste nám souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

 

Zpracovávané osobní údaje

Dle účelu zpracování jsme oprávněni zpracovávat Vaše následující osobní údaje:Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména k zajištění našich vnitřních administrativních procesů nezbytných pro zajištění plnění smlouvy. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech pokud nám udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení a cílení reklamy.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že souhlas můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím e-mailu info@ellipse.aero nebo písemně na adrese našeho sídla U Hellady 697/4, Michle, 140 00 Praha 4. Souhlas je poskytován na dobu 5 let nebo do jeho odvolání.

Doba uchování osobních údajů

Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smlouvy

po dobu trvání smlouvy a po dobu 10 let od ukončení smlouvy

Plnění právních povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Ochrana oprávněného zájmu správce

maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

Vyřizování Vašich požadavků

po dobu nezbytnou pro vyřízení příslušného požadavku

Zasílání obchodních sdělení

po dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a cílením reklamy, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s příslušnými právními předpisy*

Opatření před uzavřením smlouvy

po dobu jednání o uzavření smlouvy

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou jsme jakožto správci osobních údajů povinni osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

* jsme oprávněni zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb (např. formou newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

Osobní údaje třetích osob

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců našich obchodních partnerů a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s námi, popř. jiné údaje, které obdržíme od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou vždy zpracovány v souladu s GDPR. Tyto osobní údaje použijeme výlučně za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, budeme zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně poučit o takovém zpracování osobních údajů své zaměstnance a další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci s námi.

Komu můžeme Vaše osobní údaje zpřístupnit

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím osobám či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů námi smluvně sjednanými, případně dalším správcům. Jedná se např. o zpracovatele či správce podílející se na realizaci služeb, plateb, nebo poskytující nám administrativní, přepravní, komunikační, softwarové či marketingové produkty a služby. Těmto entitám však mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny vždy pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro předání a zpracování osobních údajů. Aktuální seznam příjemců osobních údajů je dostupný na vyžádání prostřednictvím e‑mailu info@ellipse.aero.

V zákonem stanovených případech jsme oprávnění, resp. povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Osobní údaje návštěvníků našich webových stránek (informace o cookies)

Při návštěvě a používání webových stránek se ve Vašem zařízení aktivují cookies nebo jiné technologie, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o zařízeních, z nichž na naše webové stránky přistupujete, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby. Používání cookies nám umožní nabídnout Vám takový obsah a služby, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich webových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší. Další informace o tom, co jsou cookies, najdete třeba tady.

Jaké cookies na našich webových stránkách používáme

Funkční cookies – při návštěvě a používání našich webových stránek pouze pro informační účely, tj. pokud nevyplníte kontaktní formulář nebo nám neudělíte souhlas, shromažďujeme pouze osobní údaje, které Váš prohlížeč předává na náš server, což je nezbytné, abychom Vám mohli zobrazit naše webové stránky a zaručit Vám stabilitu a bezpečnost jejich užívání.

Základní analytické a statistické cookies – tyto cookies slouží ke zlepšení fungování našich webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci naše webové stránky používají. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým naše webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich webových stránek.

Marketingové cookies – používají se ke sledování preferencí uživatele webových stránek za účelem cílení reklamy, tj. zobrazení marketingových a reklamních sdělení (i na stránkách třetích stran) v souladu s těmito preferencemi. Marketingové soubory cookies využívají nástrojů externích společností. Tyto marketingové cookies mohou být použity pouze na základě Vašeho souhlasu. Na našich webových stránkách využíváme následující marketingové nástroje:

 • Reklamní funkce Google Analytics provozované společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, nad rámec základních analytických funkcí;

 • Reklamní službu Google Ads (Adwords) provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, díky které Vás můžeme oslovit reklamou v síti Google;

 • Marketingové služby společnosti Facebook, které umožňují zobrazení reklamy uživatelům Webových stránek při návštěvě sociální sítě Facebook nebo jiných webů, které také používají tyto nástroje;

 • Marketingové nástroje Sklik společnosti Seznam.cz, a.s. (IČ: 26168685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00), které umožňují realizovat reklamu zobrazovanou ve vyhledávačích a v obsahové a partnerské síti Seznam.cz.


Jak dlouho údaje zpracováváme

Funkční a základní analytické cookies jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování našich webových stránek a vytvoření agregovaných statistických dat. Marketingové cookies budou zpracovány po dobu udělení Vašeho souhlasu. Souhlas s užitím marketingových cookies můžete vzít kdykoliv zpět, stačí, když pozměníte nastavení svého webového prohlížeče, nebo se nám ozvete na info@ellipse.aero.

Jak můžete naše využívání cookies ovlivnit

Proti využívání cookies na základě našeho oprávněného zájmu můžete uplatnit námitku prostřednictvím e-mailu info@ellipse.aero. Vaši námitku vyřídíme v zákonné lhůtě jednoho měsíce od jejího doručení. Vznesete-li námitku proti zpracování funkčních cookies nezbytných pro fungování našich webových stránek, nemůžeme Vám pak zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu našich webových stránek.

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout nebo si nastavit užívání jen některých (v závislosti na typu prohlížeče). Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících odkazech:

Vaše práva

Za podmínek stanovených GDPR máte jako subjekt údajů, v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů následující práva, která můžete kdykoliv uplatnit:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, pokud chcete vědět, jestli Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo získat o tom informace, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup;

 • právo na opravu Vašich osobních údajů dle čl. 16 GDPR, pokud si myslíte, že o Vás zpracováváme nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění;

 • právo na výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR, pokud požádáte o výmaz, vymažeme Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování;

 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, pokud požádáte o omezení zpracování, znepřístupníme, dočasně odstraníme či uchováme anebo provedeme jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva;

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, pokud chcete, abychom osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracováváme na základě smlouvy nebo souhlasu a který jste nám poskytl(a), předali třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů, v případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět;

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, můžete uplatnit proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely ochrany našich oprávněných zájmů.


Dále máte právo odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, v případě, že jste nám tento souhlas udělil(a).

Práva můžete uplatnit elektronicky prostřednictvím e-mailu info@ellipse.aero nebo písemně na adrese U Hellady 697/4, Michle, 140 00 Praha 4. Tyto kontaktní údaje můžete využít také v případě, že máte jakékoliv dotazy nebo připomínky ke zpracování Vašich osobních údajů.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů.
adresa: Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: www.uoou.cz 

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 31.5.2021 a jsou pravidelně aktualizovány.